Reference

Ukázky referencí na lektorskou a metodickou činnost občanského sdružení Projekt Odyssea

 

Naše základní škola je partnerem v projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů. Lektoři o. s. Projekt Odyssea velmi promyšleně připravili systém vzdělávání pro pedagogy naší školy. Citlivě dokázali motivovat učitele do dalšího vzdělávání, kterému se na škole věnujeme ve velké míře. Díky tomu, že další vzdělávání pedagogů je jednou z priorit naší školy, máme možnost porovnávat lektorskou a metodickou činnost různých sdružení a vzdělávacích institucí, které se těmito aktivitami zabývají. Na základě toho rád konstatuji, že o. s. Projekt Odyssea představuje špičku v této oblasti.
Výsledky práce s našimi pedagogy se projevily jak v úpravě školního vzdělávacího programu, tak i v odhodlání zaměstnanců školy dále se vzdělávat. Výsledky jednotlivých seminářů převádějí pedagogové do praxe, jsou schopni o svých nabytých dovednostech komunikovat s ostatními. Výsledky činnosti Projektu Odyssea ve formě metodických materiálů se staly pilířem učitelské knihovny resp. pomůckou pro jednotlivé pedagogy.

Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Praha 4, Jižní IV. 10

 

V souvislosti s nutností vytvořit školní vzdělávací program pro primu až kvartu víceletého gymnázia spolupracujeme s o. s. Projekt Odyssea na dvouletém projektu Zavádění OSV do ŠVP. Projekt fungoval především jako hybatel, pomohl k nastartování práce na ŠVP. Probudil zájem některých učitelů o alternativní vyučování a metody OSV. Poskytl metodické materiály pro realizaci kurzů využitelných v primární prevenci. Účastníci kurzů byli spokojeni jak s kvalitou a přípravou lektorů, tak s poskytnutými metodickými materiály. Školní koordinátorka projektu, která je zároveň i metodička prevence, vysoce hodnotila kurzy týkající se specifické primární prevence šikany a závislostí. Nad ostatní kurzy, které kdy v této oblasti absolvovala, vynikali lektoři svou připraveností, angažovaností a schopností navodit pozitivní zájem o věc.
Jako škola máme zájem o účast v eventuelním návazném projektu osobnostní a sociální výchovy ve spolupráci s o. s. Projekt Odyssea, protože naše minulá zkušenost nám zaručuje, že čas věnovaný jimi připravovaným akcím, je přínosný.

Mgr. Antonín Zajíc, ředitel Gymnázia Špitálská

 

Naše škola využila v červnu 2005 možnost zapojit se do projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do ŠVP. Cílem bylo nejen seznámit vyučující systematicky s obsahem OSV a jejími metodami, ale i zvnitřnit jejich potřebu užívat je při výuce.
Za uplynulé dva roky absolvoval pedagogický sbor společné workshopy s problematickou efektivní komunikace a skupinové dynamiky. Kromě toho si pedagogové mohli vybrat z pestré nabídky vícedenních kurzů – zpočátku zaměřených na užívání metod OSV v jednotlivých předmětech, později koncipovaných již monotematicky. Žádný z nich nezůstal neobsazen. Ze všech vzdělávacích akcí si kolegové odnesli řadu cenných informací, praktických rad a návodů. Zdrojem byly informace od zkušených lektorů i od ostatních účastníků. Velké uznání sklidily i pečlivě propracované metodiky ke každému kurzu.
Významným prvkem se staly supervize s videodokumentací, které mnozí učitelé podstoupili v obou kolech. Při nich se přesvědčili o svých nabytých schopnostech a dovednostech a zvýšili svou profesionální zdatnost.
Celkově hodnotím zapojení do projektu velmi pozitivně. Díky systematickému vedení školními koordinátory OSV, kteří byli pečlivě vzděláváni a směrováni lektory Projektu Odyssea, se podařilo za účasti všech pedagogů zapracovat OSV do našeho školního vzdělávacího programu tak, aby byly průběžně naplňovány její cíle od první do deváté třídy.

Mgr. Alice Běhounková, ředitelka Soukromé základní školy Integrál pro žáky se SPU

 

V květnu 2005 se pedagogický sbor naší školy poprvé setkal s činností o. s. Projekt Odyssea. Absolvovali jsme víkendový kurs zaměřený na týmovou spolupráci „pro sborovnu“ a byli jsme velmi spokojeni.
Naše škola se poté stala úzce spolupracující organizací s lektorským týmem o. s. Projekt Odyssea. Jsme jednou z partnerských škol, která se zabývá tematikou zavádění OSV do práce školy. Co oceňujeme na spolupráci s Odysseou?

  • odborně zdatný lektorský tým, vždy velmi dobře připravené lektory
  • jasně formulované cíle a prostředky k jejich dosažení
  • schopnost předávat vhodnou formou poznatky školám
  • hledání zpětné vazby od škol při pokusech zařazovat získané poznatky
  • důslednost při plnění naplánovaných úkolů
  • precizní připravenost dlouhodobých plánů
  • zájem o rozvíjení započaté práce s ohledem na zkušenosti škol
  • sympatické a vstřícné jednání organizace

Mgr. Aleš Hejna, ředitel ZŠ Nepomucká

 

Do projektu jsme vstupovali s nadějí, že nám pomůže při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Naše očekávání se bohatě naplnilo. Po absolvování systému kurzů a supervizí si učitelé osvojili metody osobnostní a sociální výchovy použitelné při výuce běžných předmětů na I. a II. stupni ZŠ. Při osvojování si naukových cílů učitelé také učí žáky spolupracovat, aktivně si naslouchat, zvládat mezilidské konflikty, utvářet dobré mezilidské vztahy a prohlubovat vlastní sebeúctu. Učitelé prošli výcvikem v metodách práce se skupinovou dynamikou třídy, získali přístup k modelovým přípravám, k videozáznamům modelových hodin. Někteří učitelé si osvojili metodiky vícedenních zážitkových kurzů.
Naši dvouletou účast v Projektu hodnotíme pozitivně, zlepšilo se klima ve škole, učitelé jsou fundovanější, velmi nám projekt prospěl při tvorbě školního vzdělávacího programu.

Mgr. Miloslava Smolařová, ředitelka ZŠ Univerzum

 

Spolupráce s o. s. Projekt Odyssea probíhala po celou dobru velmi dobře. Proběhlé kurzy byly organizačně výborně připravené. Lektoři dokázali zaujmout, vytvářeli velmi dobrou atmosféru, byli přesvědčiví. Termíny byly dodrženy.
Vlastní kurzy probíhaly činnostním způsobem a postihovaly široké spektrum témat, se kterými se vyučující mohou ve své praxi setkávat a jejichž problémy by měli být schopni řešit.
Z projektu vzešla řada obsáhlých textů k jednotlivým kurzům a propracovaných metodik k tematickým okruhům OSV, v nichž jsou spojeny základní teoretické vědomosti a praktické návody k realizaci jednotlivých lekcí OSV.
Celkově hodnotíme spolupráci s o. s. Projekt Odyssea velmi kladně a oceňujeme kvalitní profesionální přístup ze strany všech lektorů i celkovou organizaci v rámci projektu.

Mgr. Karel Bednář, ředitel Gymnázia Elišky Krásnohorské

© Projekt Odyssea, z. s.