Projekty

Výzkumný projekt

„Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany“

Výzkumný projekt vede Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. Na spolupráci se podílí Trnavská univerzita v Trnavě, spolunavrhovatel: Mgr. Mária Dědová, Ph.D. a Projekt Odyssea, spolunavrhovatel Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová. Projekt je veden Grantovou agenturou ČR pod registračním číslem P407/12/2325 a je tříletý (2012- 2014).

Projekt se zaměřuje na zkoumání šikany jako procesu u české a slovenské populace dospívajících. Základní soubor tvoří žáci 6. a 7. ročníků základních škol, který bude doplněn o retrospektivní výpovědi studentů středních škol. Opakovaně je vyšetřováno pět tříd ZŠ, ve kterých se vyskytla šikana a jsou vedeny rozhovory s jejich třídními učiteli a rodiči žáků.

Kombinací kvalitativních a kvantitativních metod zjišťujeme a popisujeme různé formy procesu školní šikany. Zajímá nás, jak je proces vnímán a hodnocen samotnými účastníky a zvlášť se zaměřujeme na obránce šikanovaných. Přínosem výsledků projektu bude hlubší porozumění problematice šikany jakožto procesu a několik doporučení týkajících se prevence a intervence.

Cílem projektu je kombinací metod identifikovat a popsat různé formy procesu šikany ve třídě tak, jak je v současnosti vnímán a hodnocen zejména jeho účastníky. Budeme zkoumat etické usuzování účastníků, které bude i předmětem porovnání českých a slovenských adolescentů.

Sdružení Projekt Odyssea se podílí především na vedení stmelovacích kurzů pro žáky 6. a 7. tříd a předvýjezdových intervencí, během kterých odborníci z PSÚ AV ČR provádějí zúčastněné pozorování. Lektoři sdružení se dále podílejí na přípravě kurzů, na jejich reflexi a hledání doporučení pro další práci se třídami. Úzká spolupráce s Psychologickým ústavem a využití výsledků společného výzkumu má zároveň značný přínos pro rozvoj kvality kurzů zaměřených na vztahy ve třídě, realizovaných Projektem Odyssea.

© Projekt Odyssea, z. s.