Prázdniny s Odysseou 18.–25. 8. 2012

Prázdniny s Odysseou - doplňující informace

Efektivní komunikace (16 hodin)

Účastníci se seznámí s tím, jak funguje naše komunikace, ověří si, jak nás ovlivňuje naše vnímání. Naučí se, jak pátrat po porozumění a jak zabránit popírání názorů druhých. Zlepší se v rozlišování věcné a vztahové komunikace a prohloubí se v umění péče o vztahy s druhými. Mnoho komunikačních dovedností si procvičí formou hraní rolí s použitím videotréninku.

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.

zpět na pozvánku

Metodika vedení třídnických hodin s cíli OSV (16 hodin)

Popíšeme, čemu se věnujeme při hodinách věnovaných práci se třídou a čemu bychom se zde věnovat chtěli (např. rozvoji studijních dovedností žáků, tvorbě pravidel třídy, upevňování vztahů, rozvoji sebeovládání …). Seznámíme se s praktickými a volně stažitelnými materiály pro vedení třídnických hodin, vydanými o. s. Projekt Odyssea. Vyzkoušíme si pracovat s aktivitami zaměřenými na rozvoj konkrétních dovedností žáků a s jejich reflexí. Rovněž projdeme pravidla psychické bezpečnosti při práci v třídnických hodinách (čeho se rozhodně vyvarovat při práci se třídou).

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.

zpět na pozvánku

Zdravotnický kurz (14 hodin – průprava k akreditovanému 40hodinovému)

Kurz naučí účastníky poskytovat první pomoc. Kurz rozvíjí jak dovednosti, tak jejich postoje k poskytnutí první pomoci. Trénink probíhá prostřednictvím simulovaných situací a modelových případů. Nácvik probíhá v terénu v reálném čase a zranění jsou realisticky namaskována.

Formou krátkých interaktivních přednášek a ukázek se účastníci seznámí se základními poznatky z anatomie a fyziologie, které jim pomohou k porozumění mechanismu vybraných úrazů. V praktické části kurzu nacvičujeme zjišťování základních životních funkcí, celkovou resuscitaci, ošetření krvácení, práci s příruční lékárničkou a telefonickou komunikaci na lince integrovaného záchranného systému.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Možnost pozdějšího dokončení se získáním certifikátu o rekvalifikaci.

zpět na pozvánku

Dílna Hry a aktivity v přírodě

Účastníci si vyzkoušejí vybrané hry a aktivity v přírodě, budou mít příležitost nacvičit speciální dovednosti a seznámí se se základní praktickou teorií související s aktivitami v přírodě. Účastníci budou mít příležitost prozkoumat osobnostně rozvojový potenciál aktivit v přírodě. Seznámí se s bezpečným pohybem v přírodě.

zpět na pozvánku

Dílna Bystříme své smysly

Účastníci prožijí aktivity v přírodě, procvičí si vnímání přírody všemi smysly. Vyzkoušejí si tvorbu objektů z přírodnin v přírodě, prozkoumají vztah smyslového vnímání přírody a vnímání estetiky přírody.

zpět na pozvánku

Lektoři

Efektivní komunikace; Metodika vedení třídnických hodin s cíli OSV – Mgr. Michal Dubec, Mgr. Jakub Švec
Zdravotnický kurz – Bc. Martin Čapek
Hry a aktivity v přírodě – Mgr. Ivana Šircová
Lanové překážky – Bc. Vít Rohlíček
Tábor pro děti – Adéla Kucharčíková, Anna Zahálková
Organizace; Hlídání předškolních dětí – Bc. Martina Samková

zpět na pozvánku
© Projekt Odyssea, z. s.