Mozek ve službách komunikace

Bezproblémová komunikace se žáky (Úvod do konstruktivní komunikace) (20 hodin)

Účastníci se seznámí s tím, jak vědomě pracovat s věcmi, které během komunikace s druhými ovlivňují vzájemné vztahy. Osvojí si konkrétní principy, které vedou k omezení konfliktů a jejich prevenci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk). Využíváme nejnovější poznatky věd o fungování mozku při jednání s druhými? Rozvoj moderních zobrazovacích metod (pozitronová emisní tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk, apod.) umožňuje zjistit, co se děje v mozku, když přemýšlíme, komunikujeme, prožíváme. Z těchto závěrů plynou důležitá a někdy i dost překvapivá doporučení do praxe. Na tomto kurzu se krátce seznámíme s poznatky moderních neurověd (věd o fungování mozku) a hlavně s tím, jak komunikovat a jednat s druhými lidmi tak, abychom respektovali tato zjištění. Z výzkumů totiž vyplývá, že když respektujeme zjištění věd o mozku v komunikaci, mozek lidí, se kterými komunikujeme, vysílá signály typu „přiblížení“ (s tímhle člověkem komunikuj, buď v pohodě, naslouchej mu). Pokud však výstupy z výzkumů nerespektujeme, mozek vysílá signály „vyhnutí se“ (uteč, znič toho, kdo s Tebou takhle jedná). I přes cizí slova uvedená v úvodu je kurz maximálně praktický: většina kurzu je věnovaná cvičením a scénkám, ve kterých trénujeme, jak jednat se žáky, kolegy, rodiči, nadřízenými tak, abychom jednali v souladu se zjištěními moderních neurověd. Na kurzu řešíme situace z praxe účastníků, dáváme si konkrétní doporučení, jaké věty používat, jakým slovům se vyhnout. Kurz pomůže zlepšit vztahy se žáky, kolegy i rodiči.

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.