O nás

Základní hodnoty Projektu Odyssea

Naší činností neustále prolínají 4 základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat v práci s učiteli a žáky již od začátku našeho působení ve školství. Jedná se o

  • Respekt
  • Tvořivost
  • Profesionalitu
  • Odvahu

Respekt

Respekt k druhým považujeme za základní pilíř, na kterém spočívá osobnostní a sociální výchova. Respektem rozumíme takové jednání, kdy aktivně vytváříme prostor pro druhého (žáka, učitele, člověka) a kdy stejný prostor vytváříme i pro sebe. Respekt nepovažujeme pouze za ideál. Spíše jej vnímáme jako základní lidský postoj uplatňovaný mnoha dílčími dovednostmi v komunikaci, v jednání s lidmi, v péči o vlastní duševní zdraví a v praktické etice. Mnoho konkrétních případů, jak můžeme tento respekt uskutečňovat, nalezneme v každé naší metodice.

Tvořivost

Na začátku své učitelské kariéry jsme se snažili čerpat z toho, co jsme sami přečetli nebo zažili v praktických seminářích OSV. Brzy jsme však zjistili, že ani výcvik ani celá knihovna osvědčených aktivit nestačí k účinné osobnostní a sociální výchově. Každý žák je jiný. Každá skupina žáků je jiná a prochází vývojem.
Nezažili jsme kurz, kde bychom se něco nového sami nenaučili, něco nového sami nevytvořili. Stejně tak jsme si během supervizí (hospitací) u učitelů všimli, že největší úspěch u žáků mají ti kolegové, kteří pracují s metodikami tvořivě, přizpůsobují je konkrétní třídě a situaci. S tímto přístupem jsme se pustili do tvorby a ověřování metodických materiálů k OSV.
Za projev tvořivosti nepovažujeme pouze otevírání nových témat a objevování nových cest. Nezbytnou součástí tvůrčího procesu je pro nás i kvalitní dotahování objevených postupů a jejich ověřování (elaborace a evaluace). Proto přemýšlíme a plánujeme další postup v řádu několika let.

Profesionalita

Profesionalitu vnímáme jako neustálou péči o odbornost a kvalitu vlastní práce. Nezbytným předpokladem je pro nás celoživotní vzdělávání v oboru. Studujeme aktuální pedagogickou literaturu a účastníme se výcviků podle dílčích specializací našich lektorů (sociálně-psychologický výcvik, psychoterapeutický výcvik, školení v metodách primární prevence rizikového chování, v metodách efektivního vyučování, v zážitkové pedagogice, v dramatické výchově). Často sdílíme své zkušenosti, tříbíme své názory v odborných diskusích, provádíme interní školení, zveme si lektory z jiných organizací.
Vytváříme a dodržujeme standardy kvality pro práci našich lektorů. Jedná se o normy pro kvalitní práci a bezpečnost (jednou z těchto norem je například kapitola věnovaná pravidlům psychické bezpečnosti v OSV).
Profesionalitu pěstujeme i tím, že spolupracujeme se špičkovými odborníky z oboru (Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., PaedDr. Michal Kolář, PhDr. Zdenko Matula a další). Používáme několik úrovní supervize našich lektorů. V budoucích letech chceme posílit naše propojení s pedagogickým a psychologickým výzkumem, zvláště v oblasti evaluace.
Za součást profesionality považujeme i úsilí o vytváření kvalitních pracovních podmínek pro naše lektory i pro učitele z našich partnerských škol. A to včetně podmínek organizačních, materiálních a finančních.

Odvaha

Od prvního okamžiku našeho působení ve školství až doposud překonáváme společně s učiteli a řediteli škol jednu překážku za druhou. Nejdříve školství nemělo oficiální „kolonku“, do které by dokázalo osobnostní a sociální výchovu zařadit (začali jsme 7 let před závaznou platností Rámcového vzdělávacího programu). Potom jsme složitě hledali způsob, jak financovat některé aktivity spojené s OSV (např. výjezdové kurzy). Později jsme zase hledali cestu, jak učitelům umožnit kvalitní vzdělávání v OSV, aniž by to příliš narušilo běžný chod školy. Každý z těchto problémů na začátku vypadal jako neřešitelný.
Odvahu projevuje každý učitel, který se snaží inovovat svoji práci (a to se zdaleka netýká pouze OSV). Inovace vždy znamená opustit bezpečí a jistotu některých zaběhaných způsobů myšlení i jednání. Hluboce si vážíme každého, kdo se odváží touto cestou jít.
Mnoho učitelů zažívá v prvních měsících zavádění OSV do své praxe nejistotu srovnatelnou s pocity čerstvého absolventa pedagogické fakulty. Postupně se učí uplatňovat nové způsoby jednání se žáky a odborně pracovat s tématy OSV. Tuto práci učitelé vykonávají navzdory každodenním překážkám (vysoký počet dětí ve třídách, projevy hyperaktivních žáků, hlídání na chodbách v době přestávek, náročná spolupráce s některými rodiči, konfrontační komunikační normy, které běžně potkáváme v médiích...). Odvahu projevuje i každý ředitel, který se pustí do dlouhodobé implementace OSV do své školy.
Odvaha je pro nás úctyhodná schopnost odpoutat se od tíživých okolností a překonat překážky, které nás dělí od cenného cíle. V našem případě je tímto cílem osobnostní a sociální výchova ve školní praxi. Rádi budeme objevovat cesty k tomuto cíli společně s Vámi.

© Projekt Odyssea, z. s.