Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

SIGMA - Zlepšujeme vztahy v naší třídě

Podmínky a cíle programu:

Na základě zjištění, proběhlých měření a šetření, popisů konkrétních problémů ve třídě ze strany školy (výchovný poradce, třídní učitel, spolupracující psycholog apod.) je připraven konkrétní program s konkrétními cíli v oblasti řešení vztahů mezi žáky (nerespektování, agrese, šikana, kyberšikana apod.) Cílem programu je motivovat žáky ke změně jednání a seznámit je s možnostmi, jak se chovat ke svým spolužákům přijatelně. Program odhalí, jak třída skutečně funguje. Program podporuje nekonfrontační komunikaci a zároveň posiluje soudržnost třídy, případně posiluje její pozitivní jádro. Pomůže zlepšit spolupráci mezi žáky.

Žáci společně s lektory hledají řešení konkrétních komunikačních situací a situací z každodenního života třídy. Žáci dostanou příležitost vyjádřit a obhájit svůj názor a zjistit, za jakých podmínek se daří úspěšně spolupracovat. Mohou objevit a definovat výhody dobrého společného vycházení. Naučí se, jak se přijatelně vyjadřovat, když jim něco vadí. Naučí se sdělovat, co se jim nelíbí a co oceňují na druhých lidech.

Hlavním cílem programu je zmírnění následků rizikového chování žáků. Především jde o prevenci šikany a kyberšikany, o agresivní chování žáků, výsledkem by mělo být poznání dopadů tohoto jednání na mezilidské vztahy a zlepšení vztahů v daném třídním kolektivu.

Poskytovaný program selektivní primární prevence vychází z minimálního preventivního programu (MPP) školy a vhodně jej doplňuje. To je zajištěno tím, že program vybírá pracovník školy, zpravidla školní metodik prevence, nebo je jeho vhodnost s ním konzultována třídními učiteli. Cíle programů jsou na základě rozhovoru s kompetentními pedagogy specifikovány podle potřeb každé jednotlivé třídy, dále se stanovují na základě provedených šetření a měření ve třídě kompetentními pracovníky školy či přizvanými odborníky (psycholog apod.)

Popis programu:

Klienti jsou do programu aktivně zapojeni. V praxi to znamená, že garant konzultuje s pedagogem vhodný program, jeho podmínky realizace, v případě potřeby škola (třídní učitel) organizuje třídní schůzky pro rodiče, kde lektoři mohou prezentovat vybraný program, škola vybírá vhodné středisko pro výjezdový program. Před začátkem programu vedoucí lektor konzultuje s třídním učitelem specifika třídy a její potřeby z hlediska učitele (školy). V úvodu programu se účastníci podílejí na formulování a schválení pravidel vzájemného vycházení (Pravidla třídy). Během aktivit a celého průběhu programu jsou účastníci partnery lektorů v diskuzi o programu, při reflexích, a při dílčích hodnoceních programu. Vyplňují také evaluační dotazník na závěr programu. Mohou aktivně podávat své návrhy ohledně organizace programu i trávení svého volného času na výjezdech.

Program podporuje zdravý způsob života účastníků. Na výjezdech připravuje příležitosti k venkovním pohybovým aktivitám jak během programu, tak pro chvíle volného času žáků. Během programu se žáci naučí nové společné hry a mohou se také seznámit s netradičnímu a neznámými sporty a aktivitami, zažít dobrodružství, zábavu i tvoření. Lektoři se ptají žáků na to, jak tráví svůj volný čas a doporučují případně, kde hledat to, co žáky zajímá, informují žáky např. o různých zájmových organizacích v rámci České rady dětí a mládeže aj.

Program selektivní prevence se zaměřuje na zlepšování vztahů a předcházení šikany ve třídách. Proto zjišťuje a trénuje potřebné sociální dovednosti žáků, které vedou ke zvýšení vzájemného respektu a tolerance. Dále se program zaměřuje na individuální dovednosti žáků jako je vyjádřit a obhájit svůj názor, umět vyjádřit, co se mi líbí a nelíbí na chování druhých lidí. Při realizaci program respektuje danou věkovou skupinu žáků.

Rozsah programu: je 8 vyučovacích hodin rozdělených do dvou programových bloků po 4 vyučovacích hodinách ve dvou následujících dnech po sobě. Rozsah lze podle přání klientů zvýšit na vyšší počet hodin, nikoli snížit. Program zpravidla probíhá ve škole.

Varianta: výjezdový 2a1/2 dne, 16 vyučovacích hodin

Cena programu v rozsahu 8 hodin je 12.000 Kč. Při dalším rozšíření se cena tvoří po domluvě.

© Projekt Odyssea, z. s.