Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Reference

Mgr. Blanka Střihavková, ZŠ Vybíralova, Praha:
Již několikrát jsem se zúčastnila kurzů, které Odyssea pořádá pro žáky základních škol. Jako třídní učitelka jsem s jednou třídou prošla celé čtyři roky, kdy naše školní výlety byly pořádány jako kurzy sdružení Odyssea.
V 6. třídě to byla protidrogová prevence. Děti se aktivně účastnily všech činností, perfektně zvládly to, co po nich bylo požadováno. Velice pěkný a zodpovědný byl přístup lektorů k dětem a náplni práce. Vlajka, kterou děti v 6. třídě vytvořily, nás provázela celé čtyři roky.
V dalším ročníku se probíraly otázky šikany. Děti dokázaly o spoustě věcí otevřeně hovořit, vztahy ve třídě se utužily.
Trochu jsem se obávala třetího kurzu, který byl zaměřen na první pomoc a zdravotnickou přípravu. Bylo pro mne skutečně velice překvapivé, jak kladně děti reagovaly a zapojovaly se do práce. Domnívám se, že je to proto, že vše je děláno přiměřeně věku, vhodně motivováno a na základě dobrovolnosti. Sama za sebe mohu říci, že je velice dobré, když se do akcí aktivně zapojí i učitel (nemusí, může též jen pozorovat). Mnohým dětem to dodalo odvahu, aby se pustily i do činností, kterých se nejdříve nechtěly zúčastnit.
Po třech letech si děti z mé třídy přály, aby i na konci 9. ročníku mohly jet na „stejný výlet“. Absolvovaly jsme, myslím si, že mezi prvními, i poslední kurz, který byl přípravou na vstup na střední školu. Mohu klidně říci, že všechny děti byly spokojeny. Neradi jsme se s dětmi na konci rozcházeli a loučili s lektory. Některé z dětí se těšily, protože věděly, že se s lektory sejdou na stmelovacím kurzu na střední škole.
S kurzy, které Odyssea pro ZŠ nabízí, jsem velice spokojena a letošní školní rok jsem zahájila stmelovacím kurzem s novou šestou třídou.


RNDr. Dagmar Reichelová, učitelka ZŠ Vybíralova 964/8, Praha 9:
S Projektem Odyssea spolupracujeme již osmým rokem. V každém ročníku mají naši žáci možnost vyjet na třídenní kurz s tématy protidrogová prevence, prevence šikany spolužáků, záchranářský kurz a kurz přežití.
Žáci i učitelé hodnotí prožitkové kurzy o.s. Projektu Odyssea velmi pozitivně jak pro důležitost jednotlivých témat samotných, tak i pro zlepšení sociálních vztahů ve třídě. Vytvoří se porozumění žáků mezi sebou i třídní učitelkou. Zároveň se přirozeným způsobem formuje osobnost každého účastníka pro jeho budoucí život.
Podle reakcí samotných žáků patří tyto kurzy mezi to nejlepší, co jim pobyt na základní škole mohl poskytnout. Žáci 9. ročníků, kteří absolvovali všechny čtyři kurzy, konstatovali, že by tyto kurzy měly být vzhledem k závažnosti témat na základní škole povinné.
Absolventům kurzů se totiž nenásilným způsobem navždy vryjí do paměti prožitky a užitečné rady do života a to je ten největší význam a přínos těchto kurzů.


Mgr. Helena Černochová, ZŠ Šestajovice:
Naše základní škola se setkala s o. s. Projekt Odyssea poprvé před pěti lety. Od té doby jsme využili stmelovací „startovací“ kurzy ALFA, absolvovali jsme s dětmi kurzy protidrogové prevence, prevence šikany i zdravotnické kurzy. Všechny kurzy napomáhají budování vztahů v třídním kolektivu, podporují týmovou spolupráci, pomáhají dětem uvědomit si svou roli v třídním kolektivu a učí je, jak komunikovat s vrstevníky, jak formulovat své názory. Spolupráce s lektory z Odyssey je pro nás učitele velmi přínosná – málokdy se dostaneme do role „tichého nezaujatého pozorovatele“ – málokdy máme možnost sledovat (a inspirovat se ), jak s našimi dětmi pracují kolegové pedagogové. Netradičními formami - pomocí různých zážitkových aktivit a her v přírodě jsou děti vedeny k tomu, aby byly schopné nejen si hru s kamarády užít, ale aby si dovedly ujasnit si a následně i formulovat, proč se ta která aktivita prováděla, co bylo cílem.
Se všemi kurzy o.s. Projekt Odyssea jsme byli vždy spokojeni.


Ing. Alena Fremuntová, výchovná poradkyně ZŠ Ratibořická, Praha 9 - Horní Počernice:
Zážitkové kurzy s Odysseou využíváme již čtvrtým rokem především pro stmelení kolektivů žáků 6.tříd. Dvakrát jsme jeli i se staršími dětmi a to, když došlo k problémům ve vztazích mezi nimi či změně třídního učitele. Kurzy jsou v naší škole velmi populární, a to jak u dětí, tak u učitelů. Jsou to vždy tři dny plné nevšedních zážitků, kdy děti při různých aktivitách odhalí své pravé "já" , dobře se vzájemně poznají, vyřeší případné neshody z minulosti a hlavně poznají, jaké výhody přináší být členem sjednoceného kolektivu. Aktivity kurzu jsou tak rozmanité, že se každé dítě v nějakém ohledu uplatní a každý je v určitou chvíli pro kolektiv důležitý. Děti na kurz kromě instruktorů doprovází i třídní učitelka a výchovná poradkyně. Ty se do her často samy zapojí nebo jsou jim alespoň přítomny. Lépe než ve školních lavicích tak své žáky poznají a oni poznají je. Za tu dobu, co s Odysseou jezdíme, jsme poznali několik jejích instruktorů a vždy to byli lidé na svém místě, kteří jsou opravdovými odborníky a přitom během celého kurzu působí dojmem, že si to užívají zároveň s námi. Přínos kurzu pro chod školy je patrný na první pohled. Děti mají utvořená pravidla chování, téměř každý má v kolektivu své pevné místo a výchovné problémy jsou daleko menší. Mnohé nápady pro vedení třídního kolektivu inspirují učitele k další práci s dětmi při třídnických hodinách.


PaeDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel ZŠ Propojení Sedlčany:
S o.s. Odyssea spolupracujeme dva roky. Lektory Odyssey využíváme v týdeních studijních výjezdech zhruba 60 žáků 6 partnerských škol, které jsou zapojeny do grantu Rozvoj programů pro žáky. Protože je náš grant zaměřený na osobní studijní rozvoj žáků s SPU, je třeba studijní pobyty vyvážit smysluplnými aktivitami. Odyssea nám zajišťuje veškerý servis včetně práce se žáky pro rozvoj osobnostní a sociální výchovy. Tato složka vzdělávání je zejména pro mnohé ze zapojených žáků nesmírně důležitá. Nejde jen o přirozené vyvážení studia, ale zejména o rozvoj osobnosti v oblastech, kde jsou mnozí z nich handicapováni. Běžná výuka neumožní žákům zažít úspěchy. Zde se "učí" socializací se všemi jejími představitelnými atributy. Odyssea to umí skvěle.

© Projekt Odyssea, z. s.