Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Jednodenní kurzy

Jednodenní kurzy osobnostní a sociální výchovy se zaměřením na primární prevenci pro žáky jsou 4 až 6 hodinové programy prevence rizikového chování: Prevence šikany, Prevence závislostí a Zdravotnický kurz. Kurzy vycházejí z metodik osobnostní a sociální výchovy vytvořenými Projektem Odyssea a z aktuálních poznatků v daných oblastech. Jejich pomocí pomůžeme nastartovat, upevnit a také rozšířit potřebné znalosti a dovednosti žáků v uvedených oblastech. Cílovou skupinou jsou žáci prvního a druhého stupně základní školy a studenti středních škol a víceletých gymnázií. V letech 2012 až 2015 jsme uskutečnili více než 180 jednodenních nebo dvoudenních programů ve školách.

Pomocí jednodenních kurzů lze sestavit libovolně dlouhý návazný program podle potřeby dané skupiny žáků, šíře cílů a hloubky probíraných témat. Na tyto kurzy mohou navázat vícedenní výjezdové kurzy se stejným zaměřením. Lze sestavit také kombinaci jednodenních kurzů s kurzy vícedenními. Jednodenní kurzy je možné využít i jako upevňující program, který navazuje na program vícedenních kurzů.

Kurzy připravujeme vždy na míru dané skupině. Program přizpůsobujeme aktuální situaci ve třídě. Při jejich přípravě pracujeme s informacemi od třídních učitelů. Žáci během programu získají praktické znalosti a procvičí se v dovednostech v oblasti primární prevence. Kurz je ukončen písemnou zpětnou vazbou žáků, která je předána vedení školy. V případě zájmu se kurzů může zúčastnit třídní učitel či jiný pedagog.

Kurzy jsou zaměřeny na tato specifická témata:


Kurz prevence šikany

Během kurzu žáci definují, jaké chování je pro ně nepřijatelné. Opakovaně si vyzkouší, jak na šikanu reagovat a jak se jí účinně bránit jako oběť, i jako pozorovatel. Více...

Kurz prevence závislostí

Žáci získají informace o rizicích návykového chování. V rámci diskuse se vyjasní mýty o drogách a závislostech. Žáci si vyzkouší, jak odmítat nabízenou drogu a jak čelit manipulacím druhých lidí. Více...

Zdravotnický kurz

Žáci se naučí aktivně poskytovat základní první pomoc. Program využívá simulovaných situací, do kterých se zapojuje celá třída. Cílem kurzu je rovněž posílit ochotu žáků poskytovat první pomoc. Více...


Cena kurzů


Cena zahrnuje:

lektorné, pomůcky a poplatek na dopravu v Praze, pro zájemce odjinud účtujeme cestovné.

Kontaktujte nás prosím na tel. 775 276 770 nebo e-mailem na odyssea@odyssea.cz

© Projekt Odyssea, z. s.