Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Program Bereme život do svých rukou

Podmínky a cíle programu:

Jedná se o ucelený a vyzkoušený systém efektivní primární prevence rizikového chování založený na osobnostní a sociální výchově pro celou základní školu.

Žáci projdou každý rok 16 hodinami navazujícího programu, ve kterém budou prostřednictvím zacílených aktivit s reflexí rozvíjeny konkrétní dovednosti v oblastech (sebepoznání, odmítání drog, sebeovládání, odmítání manipulace, kyberšikana aj.).

Rozsah: 16h v jedné třídě v každém ročníku základní školy. Program pro všechny ročníky základní školy.

Pokud má škola zájem, může být součástí sjednaného programu i metodická podpora pedagogů.

Program lze nastavit podle konkrétních potřeb školy. Příklad obsahu programu zde.. Text ve zvláštní příloze.


Program Pokračujeme spolu

Jedná se o systém navazujících výjezdových kurzů pro žáky na 2. stupni základní školy. V 6. ročníku žáci absolvují stmelovací kurz ALFA, v 7. ročníku Kurz prevence šikany nebo kurz protidrogové prevence, v 8. ročníku Kurz protidrogové prevence nebo Zdravotnický kurz a v 9. ročníku kurz Odrazový můstek – na střední školu beze strachu. Viz vícedenní výjezdové kurzy.

Žáci mají příležitost k upevňování nabytých dovedností a upevňování norem svého chování. Program reaguje na vývoj jednotlivců a celé skupiny v čase. Programy využívají výhod změny prostředí a možnosti zařazovat do programu venkovní pohybové a jiné aktivity.

Rozsah: 1 výjezdový kurz 2a ½ dne pro danou třídu v každém ročníku základní školy. Celkem každá třída absolvuje na 2. stupni základní školy 4 kurzy.

© Projekt Odyssea, z. s.