Zážitkové kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Vícedenní kurzy

Kurzy pro žáky považujeme za „rodinné stříbro“ Projektu Odyssea. Do konce roku 2016 jsme uskutečnili více než 450 výjezdových kurzů pro školní třídy (v rozsahu tří až pěti dnů).

Cílovou skupinou jsou žáci prvního a druhého stupně základní školy a studenti prvních ročníků středních škol. Stále častěji pracujeme také se žáky prvního stupně. Všech kurzů se společně se žáky účastní i třídní učitel. Kurzy jsou standardně výjezdové a trvají dva a půl dne. Se třídou pracují vždy dva lektoři najednou. Kurzy zajišťujeme lektorsky a na klíč.

Cíle kurzů

Kurzy pro žáky naplňují cíle průřezového tématu osobnostní a sociální výchova a současně cíle v oblasti primární prevence. Některé kurzy jsou zaměřeny na specifická odborná témata.

Všechny žákovské kurzy přispívají k sociálnímu rozvoji třídního kolektivu. Budují dobré vztahy mezi žáky a pracují s pravidly chování a komunikace ve třídě. Kurzy podporují rozvoj týmových dovedností a spolupráce žáků. Pozitivně formují osobnosti účastníků a přispívají k vzájemnému porozumění mezi žáky a třídním učitelem.

Lektoři během práce se třídou reagují na potřeby jednotlivých tříd a program flexibilně přizpůsobují aktuální situaci třídního kolektivu.

Metody práce

Žáci procházejí pečlivě promyšleným třídenním zážitkovým programem. Kurz se odehrává převážně formou her v přírodě, které před účastníky staví různé výzvy. Při práci využíváme nejvíce metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Po hrách, které jsou pro naplnění cílů kurzů stěžejní, následuje reflexe, ve které žáci pojmenují, co si z aktivity odnášejí. Dále využíváme různé aktivizační metody, týmové hry v přírodě, diskuzní techniky, estetické aktivity a jednoduché relaxační techniky.

Typy kurzů

Stmelovací kurz Odyssea ALFA
Kurz prevence šikany
Kurz protidrogové prevence
Zdravotnický kurz
Odrazový můstek – na střední školu beze strachu

Anotace kurzů:

Stmelovací kurz ALFA - Kurz přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích. Dostanou šanci naučit se hned na začátku „táhnout za jeden provaz“ a cítit se ve své třídě dobře.

Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. U nových tříd je hlavním cílem seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Část programu rozvíjí schopnost otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých. Kurz nabízí ideální příležitost k tomu, aby si žáci na základě vlastních přímých zkušeností sami zformulovali pravidla chování ve své třídě.

Kurz ALFA je vhodný jako první „startovací“ kurz, na který mohou navazovat ostatní zážitkové kurzy. Máme dobré zkušenosti s jeho realizací při přechodu na druhý stupeň (šesté třídy) a pro nové třídní kolektivy (první ročníky středních škol, primy víceletých gymnázií). S některými třídami realizujeme kurz opakovaně a zaměřujeme se na aktuální potřeby třídy, případně na prohloubení některých z výše uvedených cílů.

Podrobnější popis cílů a obsahu kurzu nalezete v metodice Adaptační (stmelovací) soustředění.

Kurz prevence šikany - Kurz působí preventivně na sociální skupinu přítomných žáků a umožňuje změnu v dosavadní komunikaci a spolupráci třídy.

Žáci společně přemýšlejí a hovoří o vztazích ve své třídě. Učí se sdělovat, jaké chování druhých jim je příjemné a jaké nepříjemné. Během kurzu se definuje chování, které je pro třídu nepřijatelné. Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně, a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkouší, jak efektivně postupovat, aby bezpráví zamezili. Součástí kurzu je i společná formulace přesných pravidel chování, která pomáhají udržovat zdravé vztahy ve třídě. Kurz je možné realizovat i ve skupinách, kde se již šikana začala vyskytovat (1. až 2. stadium podle M. Koláře).

Podrobnější popis cílů a obsahu kurzu nalezete v metodice Jak zlepšit vztahy v naší třídě.

Kurz protidrogové prevence – Kurz interaktivně informuje žáky o rizicích návykových látek. V rámci diskuse se vyjasní mýty o drogách a závislostech. Kurz posiluje vnitřní motivaci žáků žít zdravým způsobem a rozvíjí jejich sebevědomí. Žáci postupně objevují důvody, proč se návykovým látkám vyhýbat a formulují své postoje k nim.

Žáci si v simulované situaci vyzkouší odmítnout nabízenou drogu. V následující reflexi hovoříme o tom, jak prožíváme odmítání a co nám bránilo zachovat se tak, jak chceme. Žáci zjistí, jak se cítí, jsou-li pod skupinovým tlakem a jak se mu nejlépe bránit. Stěžejní částí programu je metoda hraní rolí, ve které každý žák úspěšně odmítne nabízenou drogu (formuluje svůj názor a opustí rizikové prostředí). Kurz je určený pro třídy druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.

Podrobnější popis cílů a obsahu kurzu nalezete v metodice Jak se bránit drogám a předcházet závislostem.

Zdravotnický kurz – Kurz naučí žáky poskytovat první pomoc. Kurz rozvíjí jak dovednosti žáků, tak jejich postoje k poskytnutí první pomoci.

Trénink probíhá prostřednictvím simulovaných situací a modelových případů. Nácvik probíhá v terénu v reálném čase a zranění jsou realisticky namaskována. Každý žák si několikrát vyzkouší poskytnutí první pomoci. Do nácviku se aktivně zapojuje celá třída.

Formou krátkých interaktivních přednášek a ukázek se účastníci seznámí se základními poznatky z anatomie a fyziologie, které jim pomohou k porozumění mechanismu vybraných úrazů. V praktické části kurzu nacvičujeme zjišťování základních životních funkcí, celkovou resuscitaci, ošetření krvácení, práci s příruční lékárničkou a telefonickou komunikaci na lince integrovaného záchranného systému. Kurz je vhodný pro žáky druhého stupně ZŠ a střední školy.

Podrobnější popis cílů a obsahu kurzu naleznete v metodice Zdravotnický kurz.

Odrazový můstek – na střední školu beze strachu – Kurz připravuje žáky na přechod do neznámého prostředí v nové škole a pomáhá zpracovat obavy a očekávání z dalšího životního období.

Kurz podporuje žáky při budování nových přátelství a osvojování si úspěšných studijních strategií. Klademe důraz na individuální odpovědnost a tvořivý přístup k řešení problémů.

Nabízíme prostor ke zhodnocení dosavadních žákovských zkušeností. Podporujeme žáky, aby sami zhodnotili, které způsoby chování jsou dobré a které chtějí rozvíjet i nadále.

Vrcholem kurzu je přechodový rituál, který nabízí žákům i třídnímu učiteli společný silný zážitek na závěr několikaletého soužití. Kurz ukončuje zážitkovou sadu Odysseích kurzů. Je vhodný zejména pro žáky 9. tříd základní školy.

Leták pro vícedenní kurzy
© Projekt Odyssea, z. s.