Kurzy pro učitele OSV základních a středních škol

Akreditované kurzy

Projekt Odyssea je akreditovanou institucí, způsobilou k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena dne 26. 6. 2014 pod. č.j. : MSMT-23355/2014, platnost akreditace do 25. 6. 2020.

Seznam 30 akreditovaných vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditaci udělilo MŠMT pod č.j.: MSMT-12567/2017-2-708 dne 24. 8. 2017. Platnost akreditace se stanoví do 23. 8. 2020.

Představujeme vám nabídku akreditovaných programů pro učitele pro období 2017 – 2020. Uvádíme zde název, rozsah a vzdělávací cíl.


Seznam kurzů

Bližší informace: koordinator@odyssea.cz, Ivana Šircová: 777 084 246

Jak na osobnostní a sociální výchovu (Úvod do OSV) 5 hodin (45 minutových)

Účastníci programu se zorientují v tom, co to je osobnostní a sociální výchova (OSV), jaké má cíle, metodické principy a jaký má obsah (jaká témata do ní patří). Provedou reflexi, jak s OSV pracují na své škole a jak by práci s tématy OSV mohli vylepšit.

Konstruktivní komunikace se žáky (Úvod do konstruktivní komunikace) 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Týmová spolupráce 6 hodin (45 minutových)

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace a spolupráce se členy v pracovním týmu. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu, budou mít příležitost prozkoumat, jaký má konstruktivní a destruktivní komunikace vliv na průběh a výsledky týmové spolupráce.

Metody osobnostní a sociální výchovy 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se zorientují v metodách osobnostní a sociální výchovy. Seznámí se s postupy, jak pracovat s využitím „běžných školních situací“, jak propojovat OSV s jinými předměty (vzdělávacími obory) a jak pracovat s OSV jako s předmětem. Vybrané postupy zažijí na vlastní kůži a také si sami vyzkoušejí OSV aplikovat pod supervizí.

Základní orientace v problematice šikany 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se zevrubně seznámí s tím, co je a není šikana, jaké má projevy, jak se vyvíjí v čase. Dotkneme toho, jak se OSV dívá na šikanu a jak lze OSV využít k prevenci šikany. Ukážeme si, jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením. Těžiště kurzu je v nácviku postupu, jak vyšetřit a řešit šikanu od prvního informování, přes rozhovory se svědky, ochranu oběti až po rozhovor s agresorem a následnou práci se třídou.

Třídnické hodiny - podporujeme dobré vztahy ve třídě 8 hodin (45 minutových)

Účastníci zformulují, které konkrétní dovednosti žáků by chtěli rozvíjet na třídnických hodinách. Prožijí ukázky třídnických hodin s konkrétními cíli v oblasti osobnostní a sociální výchovy (OSV). Seznámí se s teorií reflexe a vyzkouší se reflexi vést. Dají dohromady situace ze své praxe, kterým by se chtěli na třídnických hodinách věnovat. Seznámí se s metodikami OSV, ve kterých jsou uvedeny konkrétní cíle OSV, jim odpovídající metody a náměty pro reflexi. V závěru kurzu s lektorem prodiskutují možnosti organizace třídnických hodin ve škole.

Lekce osobnostní a sociální výchovy 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, co to je a jak funguje osobnostní a sociální výchova (OSV). Získají přehled materiálů (lekcí OSV zdarma dostupných na stránkách www.osv.cz), které obsahují konkrétní cíle, jim odpovídající metody a nápady pro reflexi). Zlepší se v dovednostech plánování a realizace výuky s cíli OSV. Vyzkouší si zformulovat konkrétní cíl OSV a vést k němu aktivitu s reflexí. K tomu dostanou od lektora zpětné vazby.

Jak učit žáky lépe se učit 16 hodin (45 minutových)

Účastníci se blíže seznámí s tematickým okruhem OSV č. 1 „rozvoj schopnosti poznávání“. Vyjádří se, jak rozumí pojmu „studijní dovednosti“ a k čemu je užitečné umět se učit. Vybrané techniky čtení, práce s pamětí a organizování učiva si vyzkouší v praxi. Na základě kurzu provedou reflexi toho, jak se oni sami učí a co by mohli změnit.

Jak rozvíjet tvořivost 8 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, na jakých základech tvořivost funguje. Projdou prací s vybranými technikami, které tvořivost rozvíjejí. V situacích, které dají dohromady, si vyzkouší tyto techniky použít. Od lektora dostanou zpětné vazby.

Metodika adaptačního soustředění pro 1. třídu základní školy 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s fázemi vývoje skupin v čase a na jejich základě budovanou dramaturgií adaptačního soustředění. Projdou aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na adaptačním soustředění. Seznámí se s krizovými situacemi, ke kterým na adaptačních soustředěních dochází a s možnostmi jejich řešení. Připraví design adaptačního soustředění pro vlastní školu, obsahující konkrétní cíle, aktivity a náměty pro reflexi.

Metodika adaptačního soustředění pro 6. třídu ZŠ a primu víceletého G 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s fázemi vývoje skupin v čase a na jejich základě budovanou dramaturgií adaptačního soustředění. Projdou aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na adaptačním soustředění. Seznámí se s krizovými situacemi, ke kterým na adaptačních soustředěních dochází a s možnostmi jejich řešení. Připraví design adaptačního soustředění pro vlastní školu, obsahující konkrétní cíle, aktivity a náměty pro reflexi.

Asertivní dovednosti (pokračování Konstruktivní komunikace) 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se zlepší ve svých asertivních dovednostech. Naučí se odlišovat agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Seznámí se s tím, co je a co není asertivita a na jakých principech funguje. Účastníci se také seznámí s asertivními technikami a vyzkouší si je v praxi, např.: navazování a rozvíjení vztahů, odmítání žádosti o laskavost, uplatňování oprávněného požadavku a reakce na kritiky.

Práce s pravidly ve školní třídě 6 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji třídu. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve třídě. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve třídě a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Jak vést a motivovat (Styly vedení a práce s motivací) 6 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí se styly vedení a s tím, jak funguje motivace a stimulace. Ujasní si, jak se OSV dívá na problematiku vedení lidí. V simulovaných situacích si někteří z účastníků vyzkouší vedení skupiny a společně se skupinou zreflektují, do jaké míry používali styl vedení tak, aby korespondoval se situací ve skupině. Provedou analýzu toho, jaké stimulační nástroje používají ve své práci a jak by jejich užití mohli doplnit a vylepšit. Na závěr zformulujme doporučení do praxe.

Startujeme do nového školního roku 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se připraví na nový školní rok po stránce psychické i odborné. Účastníci kurzu si vyzkoušejí a osvojí základy konstruktivní komunikace. Účastníci zažijí v pozitivní atmosféře různé formy spolupráce, zažijí různé typy aktivit v přírodě a zhodnotí přínos aktivit v přírodě pro psychohygienu v profesi učitele. Každý účastník prozkoumá, co jemu pomáhá v přípravě na nový školní rok, vyzkouší si a osvojí rozličné relaxační techniky. Celý učitelský sbor vypracuje společnou strategii a plán relaxačních aktivit. Přenesením plánu do školy vznikne možnost naplnit návazný dlouhodobější cíl kurzu – rozvíjet vzájemnou podporu uvnitř komunity daného učitelského sboru.

Společná setkávání třídního učitele a žáků ve škole 6 vyučovacích hodin (45 min)

Učitelé si ujasní poslání společného setkávání se žáky ve škole mimo vyučování. Získají dovednosti vytvářet, plánovat a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků. Budou mít příležitost promyslet svůj osobní přístup k žákům a posoudit, jaké používají formy práce se žáky na pólech: řízení třídy – vedení třídního kolektivu. Zjistí, jaké výhody spolupráce se žáky třídním učitelům společná setkávání, akce či jednotlivé aktivity poskytují.

Jak pracovat se žáky na rozvoji vztahů prostřednictvím aktivit 6 vyučovacích hodin (45 min)

Učitelé získají dovednosti vybírat vhodné aktivity a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků při společných akcích ve třídě. Budou mít příležitost vyzkoušet si a vést aktivity zaměřené na rozvoj vztahů mezi žáky. Zažijí spolupráci v pozitivní atmosféře. Seznámí se také se zdroji aktivit.

Jak na osobnostní a sociální výchovu v mateřské škole 16 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci programu se seznámí s tím, co to je osobnostní a sociální výchova (OSV), jaké má cíle, metodické principy a jaký má obsah (jaká témata do ní patří). Porovnají očekávané výstupy OSV a klíčové kompetence v RVP PV a zformulují, co mají společného. Provedou reflexi, jak s OSV pracují na své mateřské škole a jak by práci s tématy OSV mohli vylepšit.

Týmová spolupráce na střední škole 6 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace jako základu pro spolupráci. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Naučí se rozlišovat skupinu a tým. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Jak učit žáky na SŠ lépe se učit 16 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se blíže seznámí s tematickým okruhem OSV „rozvoj schopnosti poznávání“. Zamyslí se, co do něj asi náleží a provedou reflexi, jak rozumí pojmu „studijní dovednosti“ a k čemu je užiteční umět se učit. Vybrané techniky čtení, práce s pamětí a organizování učiva si vyzkouší v praxi. Na základě kurzu provedou reflexi toho, jak oni sami učí a co by mohli změnit ve své praxi vyučujících na střední škole.

Konstruktivní komunikace pro učitele na střední škole 12 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi z prostředí střední školy.

Asertivní dovednosti pro učitele na střední škole 20 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se zlepší ve svých asertivních dovednostech. Naučí se odlišovat agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Seznámí se s tím, co je a co není asertivita a na jakých principech funguje. Účastníci se také seznámí s asertivními technikami a vyzkouší si je v praxi (navazování a rozvíjení vztahů, odmítání žádosti o laskavost, uplatňování oprávněného požadavku a reakce na kritiky). Účastníci vyhodnotí výhody uplatňování asertivity v praxi střední školy.

Třídnické hodiny na střední škole 8 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci zformulují, které konkrétní dovednosti studentů by chtěli rozvíjet na třídnických hodinách. Prožijí ukázky třídnických hodin s konkrétními cíli v oblasti osobnostní a sociální výchovy (OSV). Seznámí se s teorií reflexe a vyzkouší se reflexi vést. Dají dohromady situace ze své praxe, kterým by se chtěli na třídnických hodinách věnovat. Seznámí se s metodikami OSV, ve kterých jsou uvedeny konkrétní cíle OSV, jim odpovídající metody a náměty pro reflexi. V závěru kurzu zformulují možné přínosy třídnických hodin pro studenty na střední škole.

Práce s pravidly na střední škole 6 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji třídu. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve třídě. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve třídě a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Práce s pravidly ve školní družině 6 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji skupinu ve školní družině. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve školní družině. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve školní družině a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Jak efektivně vyučovat průřezová témata (Základní kurz) 8 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci zažijí učební jednotku s konkrétními cíli v oblasti průřezových témat. Účastníci se seznámí se dvěma cestami, jak implementovat aktuální náměty průřezových témat do výuky. Účastníci vyhledají a popíší aktuální náměty (problémy, události) z okolního světa související s průřezovými tématy. Účastníci zapracují aktuální náměty (problémy, události) do modelové učební jednotky. Účastníci se seznámí s materiály (učební jednotky, příklady dobré praxe, skripta) vyvinutými během projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol“.

Průřezová témata a čtenářství 24 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci zažijí učební jednotku s konkrétními cíli v oblasti průřezových témat. Účastníci se seznámí se dvěma cestami, jak implementovat aktuální náměty průřezových témat do výuky. Účastníci vyhledají a popíší aktuální náměty (problémy, události) z okolního světa související s průřezovými tématy. Účastníci zapracují aktuální náměty (problémy, události) do modelové učební jednotky. Účastníci se seznámí s možnostmi rozvoje čtenářských dovedností žáků při práci s průřezovými tématy a vyzkouší si sami vytvořit modelovou lekci. Účastníci se seznámí s materiály jako jsou učební jednotky, příklady dobré praxe, skripta a „Čítanka OSV“, vyvinutými během projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol“.

Jak se vyrovnat s inkluzí 8 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se seznámí se základními charakteristikami inkluzivních případů, vyzkouší si pocity znevýhodněných žáků při běžných školních činnostech. Dozví se základní principy práce s individualitou i s kolektivem v inkluzivních třídách. Účastníci si vyzkouší různá řešení konkrétních situací z jejich vlastní praxe. Účastníci budou seznámeni s možnostmi podpory ve škole i mimo ni.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 20 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci získají základní zdravotnické znalosti, Vyzkouší si vybrané praktické dovednosti v poskytování první pomoci žákům i kolegům, které budou moci využít při vyučování ve škole i jinde. Vyzkouší si vybrané postupy první pomoci a nezbytného ošetření. Budou mít příležitost vyhodnotit svoji reakční pohotovost v modelové krizové situaci.

Novinky v oblasti první pomoci 6 vyučovacích hodin (45 min)

Účastníci se seznámí s aktuálními postupy při první pomoci, získají praktické dovednosti v poskytování první pomoci, tak aby mohli první pomoc poskytnout žákům nebo kolegům při vyučování ve škole i jinde. Vyzkouší si prakticky vybrané postupy první pomoci a nezbytného ošetření. Budou mít příležitost vyhodnotit svoji reakční pohotovost v modelové situaci.Nabízíme pedagogickým sborům i jiným zájemcům rekvalifikační kurz. Rekvalifikaci udělilo MŠMT pod č.j.: MSMT-10052/2016-1/237.

Zdravotník zotavovacích akcí (Rozsah 41h)

Kurz v rozsahu 22 hodin teoretické výuky a 19 hodin praktické výuky je vhodný především pro učitele, vedoucí a volnočasové pedagogy a ostatní, kteří pracují s dětmi a mládeží, ale i s dospělými. Kurz je vhodný i pro zájemce z rodičovské veřejnosti.

Kurz účastníkům zprostředkuje potřebné teoretické znalosti, a skutečné praktické dovednosti. Účastníci si vyzkoušejí základní postupy poskytování první pomoci. Reálně navozené modelové situace umožní vyzkoušet si také vlastní reakce a pohotovost. Kurz pomůže účastníkům zorientovat se ve svých postojích k poskytnutí první pomoci a podpoří je v rozhodování a volbě co nejefektivnějšího postupu. Po absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek účastníci získají osvědčení o rekvalifikaci.

Účastníci zažijí řešení situací jako v reálných případech první pomoci. Seznámí se s tím, jak vědomě pracovat se svými pocity při poskytování první pomoci. Osvojí si dovednosti ošetřování a aktuální doporučované postupy při poskytování první pomoci. Budou mít příležitost ke spolupráci s kolegy. Ověří a ujasní si svůj postoj k poskytování první pomoci. V simulované situaci si vyzkoušejí týmovou záchranu lidského života.

Bližší informace: koordinator@odyssea.cz, Martin Čapek: 775 775 376

© Projekt Odyssea, z. s.