Co je osobnostní a sociální výchova

Tematické okruhy OSV

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předepisuje všem základním školám a víceletým gymnáziím, aby v průběhu školní docházky seznámily své žáky s jedenácti tematickými okruhy osobnostní a sociální výchovy. Žáci si mají prakticky procvičit a rozvinout životní dovednosti, které do těchto tematických okruhů patří.

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy

Osobnostní rozvoj
 1. Rozvoj schopnosti poznávání
 2. Sebepoznání a sebepojetí
 3. Seberegulace a sebeorganizace
 4. Psychohygiena
 5. Kreativita
Sociální rozvoj
 1. Poznávání lidí
 2. Mezilidské vztahy
 3. Komunikace
 4. Kooperace a kompetice
Morální rozvoj
 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Hodnoty, postoje, praktická etika
© Projekt Odyssea, z. s.